zurück

Dat du min Leevsten büst - Norddeutschland

Intro

 

Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt.
||: Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt :||

 

Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt.
||: Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg mi wat leevs, :||

Zwischenspiel

 

Kumm du üm Middernacht,
kumm du Klock een!
||: Vader slöpt,
Moder slöpt,
ick slap aleen. :||

 

Klopp an de Kammerdör,
fat an de Klink!
||: Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind. :||

Zwischenspiel

 

Kummt denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
||: Leevster min
Leevster min,
denn mößt du gahn! :||

 

Sachen den Gang henlank,
lies mit de Klink!
||: Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind. :||